ReTreat Manager

Job Title: ReTreat Manager                        

Reports to: Head of Service Homelessness & Health                                   

Location: Swansea based covering Western Bay Region                                     

Hours: 14 per week

Salary: £24,500 pro rata

The ReTreat project focusses on identifying and supporting those at risk of entering or already engaged in survival sex work, including vulnerable people at particular risk of sexual exploitation, grooming and/or human trafficking.  Multi-agency working and relationship development with key agencies who can support this client group is key to the success of the project. 

The successful candidate will provide leadership and management to a small team who have responsibility for delivering a range of practical and emotional support interventions to people who are at risk of being groomed, sexually exploited or human trafficked. 

Developing a strategic approach to the delivery of the project; including partnership working with key agencies, you will influence stakeholders as to the future direction of the service through collection of statistical and qualitative information, research and case studies.

Closing Date: 8th May Noon

                                     

Teitl y Swydd: Rheolwr ReTreat                                     

Yn atebol i: Bennaeth y Gwasanaeth Digartrefedd ac Iechyd                                     

Lleoliad: Abertawe, yn cwmpasu Rhanbarth Bae'r Gorllewin                                     

Oriau: 14 yr wythnos                                     

Cyflog: c24,500 pro rata

Mae prosiect ReTreat yn canolbwyntio ar nodi a chynorthwyo'r sawl sydd mewn perygl o gychwyn gweithio ym maes gwaith rhyw er mwyn goroesi, neu eisoes yn ymwneud â hynny, yn cynnwys pobl hyglwyf sydd mewn perygl arbennig o ddioddef camfanteisio rhywiol, paratoi i bwrpas rhyw a/neu fasnachu pobl.  Mae gwaith amlasiantaethol a datblygu perthynas gydag asiantaethau allweddol a all gynorthwyo'r grŵp hwn o gleientiaid yn allweddol i lwyddiant y prosiect.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli ac yn cynnig arweiniad i dîm bychan sydd â chyfrifoldeb am ddarparu amrywiaeth o ymyriadau cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl sydd mewn perygl o ddioddef paratoi i bwrpas rhyw, camfanteisio rhywiol neu fasnachu pobl.

 

Trwy ddatblygu ymagwedd strategol tuag at gyflawni'r prosiect, yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau allweddol, byddwch yn dylanwadu ar randdeiliaid ynghylch cyfeiriad y gwasanaeth yn y dyfodol trwy gasglu gwybodaeth ystadegol ac ansoddol, ymchwilio a llunio astudiaethau achos.

Application Pack

Letter to Candidate

Job description

Application Form

Equal opportunities Form